Choď na obsah Choď na menu
 


PREPRAVNÝ PORIADOK

vypracovaný v
súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o
cestnej doprave, zákonom č. 8
/2009 Z. z. o
cestnej premávke a
zákonom

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na
uzatvorenie prepravnej zmluvy v taxislužbe.
1.
2. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzatvorenie
prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv
a povinností účastníkov.

Čl. II.

Vymedzenie základných pojmov

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako
prepravy jednotlivých cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o
preprave osôb. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie,
prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť
podľa tarify.

Čl. III.
Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný:
a. prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného
poriadku,
b. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom
webovom sídle,
c. prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie
cestujúceho vydať potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,

d. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o
prepravu ich batožiny,
e. označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom,
f. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním
osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám,
g. ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v
taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa
naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.
Čl. IV.
Vozidlo taxislužby
Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
a. je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla
taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste
viditeľnom pre cestujúceho,
b. je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom
prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej
služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom
dopravcu,
c. má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené
meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu
cestovného a ktorý vydáv a potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter
nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí
zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na
pravidelnej trase prepravy,
d. má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste
viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o
vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili
cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej
trase prepravy,
e. je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú
cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
f. je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s
nápisom TAXI,
g. musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom
obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový
priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Čl. V.
Výkon taxislužby

1. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť, ak sú splnené podmienky
prepravného poriadku.
2. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo
objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s
cestujúcim kdekoľvek.
3. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase, ktorú umožňuje dopravná
situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na
jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny
cestujúcich. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po
rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na
jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu
pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich.
4. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť,
piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle je zakázané
cestujúcemu počas jazdy manipulácia s príručnou batožinou, novinami,
mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča pri
vedení vozidla taxislužby.
5. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať príručnú batožinu. Vodič
určí či sa batožina prepraví ako príručná resp. cestovná batožina v batožinovom
priestore. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožinový priestor, je
cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a
hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo
aby sa ukladala v určitej polohe. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá,
umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby; prípadne na požiadanie j
e cestujúci povinný poskytnúť vodičovi pri ukladaní alebo vykladaní primeranú
pomoc. Ak má vodič pochybnosti o prepravovanej batožine je oprávnený
presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu. Ak cestujúci
odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmavaní zistí že veci
(zvieratá), ktoré cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci
je ich povinný z osobného vozidla taxislužby odstrániť. Ak cestujúci
neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V
takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.
6. Z prepravy sú vylúčené:

a. veci, preprava ktorých je zakázaná v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov,
b. nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a
polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
c. veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne
znečistiť cestujúcich alebo vozidlo pre nevhodný spôsob balenia,
d. veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť
cestujúcim na ťarchu,
e. batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg.
7. Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať
osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet
prepravovaných osôb ne smie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v
osvedčení o evidencii časť I a časť II, alebo v technickom osvedčení vozidla.
8. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho,
ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky.
9. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať
cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a. číslo dokladu,
b. evidenčné číslo vozidla,
c. dátum jazdy,
d. východiskové a cieľové miesto prepravy,
e. zaplatené cestovné,
f. podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
10. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto
doklady:
a. osvedčenie o evidencii vozidla,
b. osvedčenie o technickej kontrole,
c. osvedčenie o emisnej kontrole,
d. doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla,
e. kópiu koncesnej listiny,
f. potvrdenie o overení taxametra,
g. ID kartu vodiča taxislužby umiestnenú na viditeľnom mieste pre
cestujúceho,
h. doklad o zaplatení cestovného v taxislužbe.

Čl. VI.

Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej
zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka ( ďalej len
„prepravná zmluva“ ).
2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcimi
prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na
území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s
vozidlom taxislužby; vo svojom sídle, prípadne prostredníctvom dispečingu.
3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci
právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby. O vykonanej preprave je
vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku
(doklad), ktorá obsahuje údaje podľa čl. V. ods. 9 prepravného poriadku.
4. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas
prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a
podmienok prepravného poriadku. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a
vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VIII.
prepravného poriadku.
5. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa
podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť
určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného
je vymáhateľné súdnou cestou.

Čl. VII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť ak nie sú
cestujúcim splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravné
ho poriadku.
2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť,
ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby
fajčí, konzumuje jedlo a nápoje resp. nedodržiava ustanovenia prepravného
poriadku na zabezpečenie bezpečnej prepravy, ohrozuje bezpečnosť vodiča,
znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak

vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
3. Cestujúci môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak dopravca
alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky
prepravného poriadku.

Čl. VIII.
Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť
začatú prepravu, ak:
a. to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku
poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej
nehody,
b. správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas
prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u
vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo
taxislužby,
c. vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo
obťažovanie vodiča počas jazdy,
d. cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a
nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s
príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno
obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,
e. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť
alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré
vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v
priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Čl. IX.

Nakladanie s nájdenými vecami

Vodič taxislužby v prípade, ak sa nájde stratená vec cestujúceho vo vozidle
taxislužby resp. opustená batožina je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník
nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič je
povinný vec odovzdať dopravcovi (prevádzkovateľovi taxislužby). Ak sa
prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú
pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

Čl. X.
Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku
cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho
zákonníka. V prípade, že došlo neodôvodnenému meškaniu alebo
neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca
povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola
vykonaná včas, nasledovne:
a. náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom
cestovnom,
b. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného
podľa cenníka taxislužby.
2. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. XI.

Reklamácie, sťažnosti, škoda

1. Cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s
prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne a to
najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený
vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť, pričom musí priložiť
doklady osvedčujúce oprávnenosť nároku. Ak nemá reklamácia všetky
náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v
stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie
kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.
2. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s
prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, najneskôr
do 7 kalendárnych dní od skutočnosti, na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
3. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na
batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri
sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
dopravných prostriedkov ( § 427 až 431 ).
4. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo
škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106

Občianskeho zákonníka.
5. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne
s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne
uplatniť najskôr u dopravcu a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku
škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode.
3.

Čl. XII.
Mimoriadna udalosť

Za mimoriadnu udalosť ( ďalej len „MU“ ) pri výkone osobnej dopravy –
taxislužby sa považuje:
1.
a. dopravná nehoda,
b. požiar vozidla,
c. úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
c.
2. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
a. bezodkladne zastaviť vozidlo,
b. urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného
MU,
c. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú
prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d. urobiť vhodné opatrenia, aby nebol a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
a umožniť jej obnovenie.
3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty
alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode
prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič
vozidla taxislužby povinný:
a. ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu,
b. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,
c. zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa
bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení
MU.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca
a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne

ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
2. Cestujúci uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca
oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave,
ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu Prepravného poriadku, pričom o
zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia na
facebookovej stránke Taxi Šírava, stránke prepravcu uvedením dátumu, od
ktorého tieto zmeny nadobúdaj účinnosť. Tento Prepravný poriadok nadobúda
platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia
n a webovom sídle dopravcu. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú
právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné
pohľadávky.

 
 


Posledné fotografie


Archív

Kalendár
<< marec / 2024 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 53333
Mesiac: 1767
Deň: 32